۰۲۱-۲۲۰۶۹۲۴۲
info@mftict.com

دوره های فشرده (کمپ)

دوره های کمپ و کمپین های آموزشی درحقیقت یک دوره فشرده آموزشی چند روزه است که با فرایندی منظم در طی چند روزی توسط مجبرب ترین اساتید در محلی با ویژگی های مناسب آموزشی به صورت چندین ساعته برگزار می گردد . در تعریف یک کمپ آموزشی اهداف آموزشی و کاربردی زیادی دنبال می شود و مجتمع فنی تهران در شاخه های آموزش فشرده شبکه ، امنیت شبکه ، مجازی سازی و دیگر رشته های کاربردی ، دوره های فشرده آموزشی به صورت کمپ برگزار می نماید.

میکرو تیک نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۲۶ ساعت
Network+
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت
۹۶۹,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
+Network
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت
MTCNA
سیسکو نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
Network+
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۴۲ ساعت
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰ ساعت
آموزش +Network
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰ ساعت
امنیت نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۵۳۷,۰۰۰ تومان
۳۶ ساعت
Network+
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶ ساعت
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳۶ ساعت
+Network
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
+Network
VMware نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۹۲۴,۰۰۰ تومان
۴۴ ساعت
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵ ساعت
Linux نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان
۶۸ ساعت
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶۸ ساعت
آموزش MCSA نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۶۹۵,۰۰۰ تومان
۴۲ ساعت
آموزش +Network
۷۸۵,۰۰۰ تومان
۵۱ ساعت
Networking with Windows Server 2016
۸۵۴,۰۰۰ تومان
۵۴ ساعت
Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
۸۸۶,۰۰۰ تومان
۵۴ ساعت
Installing and Configuring Windows 10
۲,۰۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۳ ساعت
۴۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
ICDL 2019 LEVEL I
پیشنیاز دوره ها نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۳۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
طراحی وب نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۸۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
Web Design III
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰ ساعت
۱۰ تومان
۶۰ ساعت
Web Design I
۸۷۵,۰۰۰ تومان
۳۲ ساعت
Web Design I
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴۲ ساعت
Web Design IWeb Design II
۹۷۵,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۸۱۵,۰۰۰ تومان
۴۵ ساعت
۳۸۴,۰۰۰ تومان
۴۸ ساعت
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴۵ ساعت
Web Design I
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی
۹۷۵,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۸۲۹,۸۰۰ تومان
۵۰ ساعت
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی
۸۱۵,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
۷۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰ ساعت
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰ ساعت
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSlLogoبرنامه نویسی به زبان ++C
برنامه نویسی موبایل نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۵۰ ساعت
Java SE 8 Programming
۵۰ تومان
۵۰ ساعت
Java SE 8 Programming
Office نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۲۴۵,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت
۴۳۵,۰۰۰ تومان
۳۸ ساعت
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت
ICDL نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۵۶۸,۰۰۰ تومان
۵۸ ساعت
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۵۸ ساعت
۵۴۶,۰۰۰ تومان
۵۴ ساعت
ICDL 2019 LEVEL I
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۹۸۵,۰۰۰ تومان
۲۷ ساعت
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
JAVA EE8 Prgramming نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
مقدماتی بلاکچین نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۴۰ ساعت
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
دوره مقدماتی بلاکچین و رمز ارزها
JAVA SE8 Programming نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر