برنامه نویسی

دیزاین پترن

مفهوم Design Pattern چیست و چرا باید یک برنامه نویسی درباره ی آن مطالعه کند؟

روش کار و آموزش در Net.

چگونه روند کاری و آموزش و مطالعه برنامه نویسی Net. را بر اساس و در انطباق

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT