برنامه نویسی

حسین شهرابی فراهانی

مدرس مجتمع فنی تهران من حسین شهرابی فراهانی، کارشناسی ارشد کامپیوتر هستم. بیش از 20 سال

میثم ایلکا

مدرس مجتمع فنی تهران  کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار هستم، اینجانب در حال حاضر در زمینه

علی محمد بهمن یار

مدرس مجتمع فنی تهران تحلیلگر، طراح و برنامه نویس نرم افزار بیش از 24 سال سابقه

علیرضا اخوان پور

مدرس مجتمع فنی تهران علیرضا اخوان پور کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزارهستم، در حال حاضر یک

امیرحسین احمدی کمازانی

مدرس مجتمع فنی تهران من امیرحسین احمدی کمازانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، یک توسعه دهنده نرم

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT