۰۲۱-۲۲۰۶۹۲۴۲
info@mftict.com

دوره های فشرده (کمپ)

دوره های کمپ و کمپین های آموزشی درحقیقت یک دوره فشرده آموزشی چند روزه است که با فرایندی منظم در طی چند روزی توسط مجبرب ترین اساتید در محلی با ویژگی های مناسب آموزشی به صورت چندین ساعته برگزار می گردد . در تعریف یک کمپ آموزشی اهداف آموزشی و کاربردی زیادی دنبال می شود و مجتمع فنی تهران در شاخه های آموزش فشرده شبکه ، امنیت شبکه ، مجازی سازی و دیگر رشته های کاربردی ، دوره های فشرده آموزشی به صورت کمپ برگزار می نماید.

میکرو تیک نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۶ ساعت
Network+
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت
MTCNA
سیسکو نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶۶ ساعت
Network+
۶۹۴,۰۰۰ تومان
۴۲ ساعت
۹۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰ ساعت
آموزش +Network
امنیت نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۵۳۷,۰۰۰ تومان
۳۶ ساعت
Network+
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶ ساعت
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
VMware نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۹۲۴,۰۰۰ تومان
۴۴ ساعت
Linux نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان
۶۸ ساعت
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
آموزش MCSA نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۵۸۸,۰۰۰ تومان
۴۲ ساعت
آموزش +Network
۷۸۵,۰۰۰ تومان
۵۱ ساعت
Networking with Windows Server 2016
۸۵۴,۰۰۰ تومان
۵۴ ساعت
Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
۸۸۶,۰۰۰ تومان
۵۴ ساعت
Installing and Configuring Windows 10
پیشنیاز دوره ها نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۲۹۷,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
۴۰۲,۰۰۰ تومان
۴۰ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
طراحی وب نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۶۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
Web Design III
content management system : CMS نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
۳۸۴,۰۰۰ تومان
۴۸ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
Search Engine Optimization : SEO نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۴۴۱,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
Web Design I
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی
۷۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۷۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی
۶۱۲,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
برنامه نویسی موبایل نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۸۹۵,۰۰۰ تومان
۷۰ ساعت
++c
Office نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱۸۸,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
ICDL نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۳۴۶,۰۰۰ تومان
۶۸ ساعت
۳۲۶,۰۰۰ تومان
۶۳ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I