سخت افزار مورد نیاز برای دوره MCSA PACK

حداقل سخت افزار سیستم، جهت انجام سناریوهای MCSA PACK چیست؟

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT