محمدحسن حق پناه

مدرس مجتمع فنی تهران

نمونه تدریس ویدئویی

شیوه ارائه مطلب و کم و کیف آن به صورت ویدئویی

برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید با دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران، تماس بگیرید.

دوره های مربوطه

45 ساعت محتوای آموزشی و ترکیبی از مباحث مجازی سازی

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT