SQL Server

دوره SQL Server 2022 Database Development

SQL Server یک سیستم مدیریت پایگاه‌ داده رابطه‌ای یا RDBMS است که توسط مایکروسافت توسعه‌ یافته و به بازار عرضه‌ شده‌است. SQL Server به عنوان یک سرور پایگاه‌ داده، یک محصول نرم‌افزاری است که وظیفه اصلی ذخیره و بازیابی داده‌ها را طبق درخواست سایر برنامه‌های نرم‌افزاری دارد. در این دوره علاوه بر SQL Server، به طور کامل به آموزش SQL نیز پرداخته می‌شود.

آنچه در این دوره به عنوان هدف در نظر گرفته‌شده، یادگیری اصول و کلیات و البته تسلط شما شرکت‌ کنندگان بر همه بخش‌های SQL Server است. 

مشاوره رایگان:
60 ساعت دوره آموزشی با کیفیت و مهارتی

سرفصل دوره SQL Server 2022 Database Development

آمـوزش SQL Server Internals

آمـوزش کارکرد درونی SQL Server

آمـوزش ساختار تراکنش ها

آمـوزش Page , Extent و ساختار درونی ذخیره و بازیابی داده ها بصورت فیزیکی در SQL Server

آموزش انواع فایل های پایگاه داده و معماری آن ها

آموزش معماری Data File

آموزش معماری Log File

آمـوزش Rollback و تاثیر آن بر فایل های Log , MDF

آمـوزش Rollforward و تاثیر آن بر فایل های Log , MDF

آمـوزش Checkpoint و تاثیر آن بر فایل های Log , MDF

آموزش ساخت دیتابیس و کار با SQL Server ، طراحی دیتا مدل

آموزش File Group هادر SQL Server

آمـوزش ساخت File Group

مزایا و معایب File Group در SQL Server

معرفی اشیاء پایگاه داده

آمـوزش جدول ها

دیاگرام ها

مشاهده Views

دنباله ها Sequences

کاربران و نقش ها

قوانین

انواع داده تعریف شده كاربر

انواع داده SQL SERVER

داده Null

شناسه های SQL SERVER برای اشیاء

مدیریت سرویس

پیکربندی شبکه

پروتکل ها

تعامل از طریق پنجره پرس و جو

ابزار داده SQL SERVER

پروفایلر SQL SERVER

آمـوزش دستورالعمل های بنیادیT-SQL

آمـوزش دستـور Select

آمـوزش مدیریت تاریـخ و زمان

آمـوزش مدیریت رشتـه هـا

آمـوزش ستـون های محـاسباتی

آمـوزش Aggregation Functions

آمـوزش گـروه بندی با Group By

قرار دادن شرایط موجود در گروه ها با Having

آمـوزش اپراتورهای T-SQL, Like, Exist

آمـوزش استفـاده از عملگرهای شرطی پیچیده

آمـوزش استفاده از Between

آمـوزش Order By

اضافه کردن داده ها با دستور Insert

آمـوزش Multirow Insert

آمـوزش بروز رسانی داده ها با دستور Update

آمـوزش دستور Delete

جدول های موقت

کلیدها و محدودیت ها (Constraints)

انواع محدودیت CONSTRAINTS

دامنه محدودیت

محدودیت های موجود Entity Constraints

محدودیت های یکپارچگی ارجاعی

محدودیت نامگذاری

محدودیت های کلید در این دوره از آموزش SQL Server

محدودیت كلید اصلی Primary Key

محدودیت كلید خارجی Foreign Key

قیود UNIQUE

CHECK Constraints

DEFAULT Constraints

اضافه کردن یک محدودیت به طور پیش فرض به یک جدول موجود

غیر فعال کردن محدودیت

غیر فعال کردن محدودیت

نادیده گرفتن داده های بد هنگامی که شما ایجاد محدودیت می كنید

غیر فعال کردن محدودیت های موجود به طور موقت

قوانین و پیش فرض ها

Rules

حذف قوانین

حذف Defaults

تعیین جداول و نوع داده استفاده از یک قاعده یا پیش فرض

آمـوزش بازیابی دیتا از چند جدول

آمـوزش Left Join

آمـوزش Right Join

آمـوزش Full Join

آمـوزش Inner Join

آمـوزش Cross Join

آمـوزش Joinبرای n جدول

نمایش نتایج با UNION

آمـوزش انـواع SubQuery

آمـوزش Scalar Subquery

آمـوزش Table – Drive Subquery

نحوه شرط گذاری بر روی ستون های محاسباتی

آمـوزش کوئـری های بسیار پیچیده که از تمام تکنیک های Join, Scalar Subquery, Table – Drive Subquery بصورت همزمان در یک مثال استفاده می کنند.

آمـوزش CTE (Common Table Expression)

آمـوزش Subquery نوع سوم

ایجاد یك Subquery تو در تو

ایجاد Subqueries مرتبط

كار با Correlated Subqueries

سروکار داشتن با داده NULL

جداول مشتق شده

استفاده از عبارات معمولی CTE

استفاده از واژه WITH

استفاده از CTEs چندگانه

CTE بازگشتی

استفاده از عملگر EXISTS

انواع میکس داده ها CAST و CONVERT

همگام سازی داده ها با فرمان MERGE

فرمان Merge در عمل

ROW_NUMBER

RANK, DENSE_RANK, NTILE

نرمالسازی

نگه داشتن اطلاعات بصورت Normal

فرم اول نرمال

فرم دوم نرمال

فرم سوم نرمال

درك روابط Relationships

One-to-One

One-to-Many

Many-to-Many

رسم نمودار پایگاه داده ها

ایجاد روابط در نمودارها

Denormalization

فراتر از نرمال سازی

انتخاب انواع داده

اضافه کردن نمودار و جداول اولیه

اضافه کردن روابط

اضافه کردن برخی محدودیت

نمایه ها(VIEWS)

آمـوزش ایجاد نمایه های ساده

آمـوزش ویرایش نمایه ها با T-SQL

آمـوزش حذف Views

آمـوزش ایجاد و ویرایش Views در Management Studio

آمـوزش حفاظت از کد

آمـوزش بازدید رمزگذاری

آمـوزش Indexed (Materialized) Views

آمـوزش Indexing an Aggregate View

آمـوزش Trigger

آمـوزش Trigger نویسی بر روی جداول

بررسی رویدادهای مرتبط با Trigger

آمـوزش Trigger های تو در تو

آمـوزش Trigger های بازگشتی

آمـوزش Instead و کاربرد آن در پروژه های واقعی

آمـوزش For و کاربرد آن در پروژه های واقعی

آمـوزش جدول های مجازی Inserted , Deleted

آمـوزش استفاده از IF UPDATE () و COLUMNS_UPDATED

معایب و مزایا Trigger

آمـوزش حذف Triggers

آمـوزش رفع اشکال تریگر

آمـوزش DDL(Data Base Level Events)

آموزش Dropping a DDL Trigger

آمـوزش ()EventData

ذخیره سازی SQL SERVER و ساختارهای INDEX

آمـوزش ذخیره سازی در SQL SERVER

ستون های پراکنده (Sparse Columns)

آمـوزش شاخص ها (INDEX) در SQL Server

آمـوزش B-Trees در SQL Server

آمـوزش دسترسی به داده ها در SQL Server

ایجاد، تغییر و حذف شاخص در SQL Server

دستور CREATE INDEX

شاخص ضمنی ایجاد شده با محدودیت

ایجاد شاخص در ستون پراکنده و ستون های Geospatial

آمـوزش Clustered Index

آمـوزش Unclustered Index

پوشاندن شاخص ها

آمـوزش ALTER INDEX

آمـوزش حذف شاخص ها در SQL Server

استفاده ازموتور پایگاه داده برای تنظیم Advisor

حفظ و نگهداری شاخص ها

اسکریپت نوشتن و BATCHES

آمـوزش مبانی اسکریپت

آمـوزش انتخاب متن پایگاه داده با استفاده از عبارت USE

آمـوزش تعریف متغیرها

آمـوزش تنظیم مقدار موجود در متغیر ها

آمـوزش بازیابی مقادیر IDENTITY

آمـوزش تولید SEQUENCES

آمـوزش استفاده از @@ROWCOUNT

آمـوزش خطا در Batches

آمـوزشSQL داینامیك با استفاده از فرمان EXEC

آمـوزش خطرات Dynamic SQL

آمـوزش استفاده از دستورات Control-of-Flow

آمـوزش دستور IF . . . ELSE

آمـوزش دستور CASE

آمـوزش حلقه با دستور WHILE

آمـوزش دستور WAITFOR

آمـوزش سر و کار داشتن با خطاها با بلوك های TRY/CATCH

آمـوزش Scalar Functions

آمـوزش Schema

کاربرد Schema در دسته بندی اشیاء

کاربرد Schema در بحث امنیت پایگاه داده

کاربرد Schema در کاهش پیچیدگی های دیتابیس های Enterprise

آمـوزش Scalar Function برای Checking در Business Rule

آمـوزش Scalar Function برای کاربرد بجای یک ستون در کوئری ها

مقایسه Scalar Function با Scalar SubQuery

مقایسه Scalar Function با Group By

آمـوزش مدیریت درخت ها در SQL Server

آمـوزش الگوریتم Parent , Child

آمـوزش الگوریتم Lineage

بررسی مزایا و معایب Lineage

پیمایش رو به بالا در یک درخت

پردازش رو به پایین در یک درخت

آمـوزش تغییر شاخه های درخت

آمـوزش Stored Procedures

آمـوزش کاربرد Stored Procedures

آمـوزش پارامترهای Out در Stored Procedures

آمـوزش رمزگذاری در Stored Procedures

آمـوزش افرایش کارایی در Stored Procedures

آمـوزش مدیریت تراکنش ها در Stored Procedures

آمـوزش مدیریت خطاها در Stored Procedures

آمـوزش طراحی قالب کاری برای خطاهای چند زبانه در Stored Procedures

آمـوزش استفاده از Scalar Functions برای checking های پیچیده در Stored Procedures

آموزش Pessimistic Locking در Stored Procedures

آموزش Optimistic Concurrency در Stored Procedures

آموزش Cursor ها در Stored Procedures

تراکنش و قفل ها (TRANSACTIONS AND LOCKS)

تهیه Backup و روش های بازیابی (Backup Database Backup Recovery and Maintenance)

استراژی های تهیه نسخه پشتیبان

Offline سازی بانک اطلاعاتی

Back up گیری با استفاده از دستورات T-Sql

Restore کردن بصورت Wizard

Restore کردن با استفاده از دستورات T-Sql

Attach ,Detach کردن بانکهای اطلاعاتی

درك Transactions

ACID Transactions

آشنایی با عملگر تراکنش

استفاده از BEGIN TRAN

استفاده ازCOMMIT TRAN

استفاده ازSAVE TRAN

استفاده از ROLLBACK TRAN

فعال کردن تراکنش های ضمنی

قفل گذاری روی اطلاعات

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
این دوره برای چه کسانی مناسب نیست؟
اعتبار و سابقه

مدرک مجتمع فنی تهران به دو زبان فارسی و انگلیسی

مدارک صادره از مجتمع فنی تهران مورد قبول ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی بوده و این سازمان افتخار برگزاری دوره‌های برون سازمانی برای بانک‌ها و موسسات خصوصی و دولتی را در محل نمایندگی و یا در سازمان طرف قرارداد داشته است.

افزون بر این، این مدرک به دو زبان فارسی و انگلیسی بوده و شما پس از تکمیل دوره آموزشی و کسب حد نصاب دریافت مدرک (یعنی حداقل نمره 60 از 100) می‌توانید مدرک خود را دریافت نمائید..

چرا در کلاس‌های مجتمع فنی تهران شرکت کنیم؟

چون دوره های کاربردی مورد نیاز بازار کار را به بهترین و کاربردی ترین شکل و با اساتیدی که از بهترین های حوزه خود می باشند خواهید آموخت و در پایان فراگیران محترم  به 2 زبان انگلیسی و فارسی (با قابلیت ترجمه رسمی با مهر وزارت خارجه و دادگستری) گواهی دریافت خواهند کرد، و توضیح آنکه مدرک تحویلی مورد تائید سازمان امور استخدامی کشور نیز  می باشد، علاوه بر این در صورت تمایل در واحد کاریابی مجتمع فنی تهران جهت ورود به بازار کار تشکیل پرونده خواهند داد.

44 سال سابقه

ارائه مدرک دو زبانه

آموزش‌های مهارت محور

رفع اشکال و پشتیبان فنی

به سوالات احتمالی دانشپذیران پاسخ داده‌ایم

سوالات متداول درباره دوره‌های آموزشی

پیش‌نیاز این دوره چیست؟

پیش نیاز این دوره، دوره ی مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی است.

دوره حضوری است یا آنلاین؟

این دوره به 3 شیوه برگزار می‌گردد.

  1. حضوری
  2. آنلاین
  3. ترکیبی
پشتیبانی دوره به چه صورتی است؟

مدرس دوره، گروه تلگرامی تشکیل داده و به سوالات دانش‌پذیران پاسخ خواهد داد.

فیلم آموزشی و محتوای دوره چگونه ارائه می شود؟

پلتفرم ارائه کلاس های آنلاین مجتمع فنی تهران این امکان را برای دانشپذیران فراهم می کند تا به ویدئو کلاس دسترسی داشته باشند.

دانشپذیر پس از پایان دوره چه توانایی هایی به دست می آورد؟

تسلط بر سرویس Database Engine به عنوان سرویس پایه RDBMS شرکت مایکروسافت

آشنایی و کار با Clientهای مخصوص کار و مدیریت SQL Server به ویژه سرویس Database Engine مانند SSMS(SQL Server Management Studio), Azure Data Studio

توانایی برنامه نویسی با زبان T-SQL

توانایی تهیه عناصر داده ای و تابعی مورد نیاز نرم افزارها براساس زبان T-SQL تسلط بر کار با (Shared Procedure, Function)

توانایی تهیه گزارش های متنوع از بانک اطلاعاتی

آیا این دوره پروژه محور است؟

بله قطعا،  دانشپذیران هم در کلاس و هم پس از آن در زمان‌های خارج از کلاس، تمرین خواهند کرد و سوالات خود را از مدرس دوره خواهند پرسید.

با گذراندن دوره و دریافت مدرک، می‌توانم وارد بازار کار شوم؟

قطعا می‌توانید. به‌شرطی که تمرین‌های کلاس را انجام داده و پس از اتمام کلاس نیز تلاش کنید تا چند نمونه کار خلق کنید.

بدیهی است که کارفرمایان با دیدن مهارت‌ها و نمونه‌کارهای ما، تصمیم می‌گیرند تا ما را استخدام کنند.

آیا ارتباط با مدرس بعد از دوره قطع می‌شود؟

خیر. این دوره یک گروه تلگرامی دارد که همیشه برقرار است و در صورت تمایل، می‌توانید در آن عضو باشید.

توضیحات بیشتر در خصوص این دوره

هدف اصلی دوره آموزش SQL Server ارتباط برقرار کردن با داده های بانک اطلاعاتی SQL Server است. در پایان این دوره شرکت‌کنندگان قادر به ایجاد اصولی یک پایگاه داده، کوئری نوشتن، برنامه نویسی و … خواهند بود و مهارت‌های لازم برای حضور در بازار کار را خواهند داشت. این دوره پیش نیاز تمام شاخه های کاری Data Science و برنامه نویسی به ویژه برنامه نویسی .net است.

دانشپذیران پس از پایان دوره در تمام شاخه های کاری تولید و پشتیبانی و مدیریت Data قادر به فعالیت خواهند بود.

ورود به شرکت های نرم افزاری به عنوان پشتیبان فنی و … نرم افزار یکی دیگر از محیط های کاری پس از گذراندن این دوره خواهد بود.

تمام شاخه های کاری حوزه ی برنامه نویسی به ویژه .net می تواند محیط کاری شما پس از پایان دوره باشد.

با توجه به رشد روز افزون استفاده از نرم افزار در دنیای کنونی و تولید لحظه به لحظه حجم عظیمی از Data، هر سال نیاز به افراد با تخصص ارائه شده در این دوره بیشتر می شود و بازار کار متخصصین حوزه Data هر سال بیشتر توسعه می یابد.

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT