روش کار و فعالیت در کلاس های برنامه نویسی

بایدها و نبایدهای حضور در دوره های آموزشی برنامه نویسی 

پیشنهادهایی برای نحوه حضور در کلاس های برنامه نویسی برای بهره وری حداکثری از شرکت در یک کلاس برنامه نویسی

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT