روش کار و آموزش در Net.

چگونه روند کاری و آموزش و مطالعه برنامه نویسی Net. را بر اساس و در انطباق با رویکرد شرکت مایکروسافت در ارائه ورژن های Net. پیش ببریم؟

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT