کمپ نوروز 1404

مجتمع فنی تهران، هر سال در ایام نوروز، اقدام به برگزاری کمپ‌های آموزشی متنوع می‌کند. این دوره‌های آموزشی که به صورت کمپ برگزار می‌شوند، در مجتمع فنی تهران، در 4 گروه مختلف برگزار می‌شود. فهرست این دوره‌ها به همراه لینک ثبت‌نام، در اختیار شما کاربران گرامی قرار می‌گیرد.

برای ثبت‌نام روی نام دوره انتخابی خود کلیک فرمائید.

مهارت‌های پایه

نام دورهنوع برگزاریکد دوره 
شهریه(تومان)
مدت (ساعت)مدت
(روز)
تاریخ شروعتاریخ پایانساعت برگزاریپیش نیاز
ICDL pack 2021 (online)آنلاین2991843.060.000110کمپ 11 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۱۲۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰ندارد
ICDL pack 2021 حضوری2991833.850.000
ICDL 2021 Level 1(Online)آنلاین2991871.800.00050کمپ 5 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰۶۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰ندارد
ICDL 2021 Level 1حضوری2991862.300.000
ICDL 2021 Level 2(Online)آنلاین2991891.680.00060کمپ 6 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۷۱۴۰3-۰۱-۱۲۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰ICDL 2021 Level 1
ICDL 2021 Level 2حضوری2991882.050.000
Microsoft Office Word 2021Online)آنلاین299180750.00020کمپ 2 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۵۱۴۰3-۰۱-۰۶۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰آشنایی باWindows10
Microsoft Office Word 2021حضوری299178900.000
Microsoft Office Excel 2021(Online)آنلاین2991821.050.00020کمپ 2 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۷۱۴۰3-۰۱-۰۸۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰ICDL 2021 Level 1
Microsoft Office Excel 2021حضوری2991811.200.000
تلفیقی Word+Excelحضوری2991762.160.00040کمپ 4 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۵۱۴۰3-۰۱-۰۸۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰آشنایی باWindows10
(Online)تلفیقی Word+Excelآنلاین2991771.800.000
Microsoft Office Excel 2021 Expertحضوری2991742.100.00030کمپ 3 روزه۱۴۰3-۰۱-۱۰۱۴۰3-۰۱-۱۲09:00-19:00Microsoft Office Excel 2021
Microsoft Office Excel 2021 Expert(Online)آنلاین2991751.680.000

برنامه‌نویسی

نام دورهنوع برگزاریکد دوره 
شهریه(تومان)
مدت (ساعت)مدت
(روز)
تاریخ شروعتاریخ پایانساعت برگزاریپیش نیاز
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی حضوری2991392.200.00030کمپ 3 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰۴۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مهارت های پایه
(Online)مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین2991401.800.000
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی حضوری3077732.200.00030کمپ 3 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰۴۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مهارت های پایه
(Online)مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین3077741.800.000
Programming with Pythonحضوری2991534.800.00050کمپ 5 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۶۱۴۰3-۰۱-۱۰۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی 
Programming with Python(Online)آنلاین2991523.900.000
برنامه نویسی به زبان ++Cحضوری2991423.960.00060کمپ 6 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۶۱۴۰3-۰۱-۱۱۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی 
(Online)برنامه نویسی به زبان ++Cآنلاین2991433.250.000
C# Programmingحضوری2991444.100.00060کمپ 6 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۶۱۴۰3-۰۱-۱۱۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی 
C# Programming(Online)آنلاین2991453.300.000
SQL Server Database Developmentحضوری2991464.290.00060کمپ 6 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰۷۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی 
SQL Server Database Development(Online)آنلاین2991473.650.000
Java SE 8 Programmingحضوری2991484.500.00040کمپ 4 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰۵۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی 
Java SE 8 Programming(Online)آنلاین2991493.650.000
Androidحضوری 2991504.950.00050کمپ 5 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۷۱۴۰3-۰۱-۱۱۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰آشنایی با یک زبان برنامه نویسی شی گرا
Android(Online)آنلاین2991514.350.000

شبکه

MCSA 2019CiscoMikroTIK

نام دورهنوع برگزاریکد دورهشهریه(تومان)مدت (ساعت)مدت (روز)تاریخ شروعتاریخ پایانساعت برگزاریپیش نیاز
Network+ (online)آنلاین299111780.00030کمپ 3 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰۴۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مهارت های پایه
Network+ حضوری299109950.000
Installing and Configuring Windows 10(Online)آنلاین2991161.800.00042کمپ 4 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۵۱۴۰3-۰۱-۰۸ ۰۹:۰۰ – ۱۹:۳۰CompTIA Network +
Installing and Configuring Windows 10حضوری299114
2.250.000
Installation, Storage and Compute with Windows Server 2019 (Online)آنلاین2991212.400.00051کمپ 5 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۹۱۴۰3-۰۱-۱۴۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰Installing and Configuring
Windows 10 (70-697)
Installation, Storage and Compute with Windows Server 2019حضوری2991183.000.000
MCSA 1 (Network+ ,Windows 10 , Windows Server 2019)(Online)آنلاین2991244.500.000123کمپ 12 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۱۴ ۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مهارت های پایه
MCSA 1 (Network+ ,Windows 10 , Windows Server 2019)حضوری2991225.500.000
CCNA 200-301(Online)آنلاین2991253.800.00070کمپ 7 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۵۱۴۰3-۰۱-۱۱۰۹:۰۰ – ۱۷:۰۰CompTIA Network +
MTCNA حضوری2991262.550.00030کمپ4 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰۵۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰CompTIA Network +
MTCWEحضوری2991272.150.00024کمپ 3 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۶۱۴۰3-۰۱-۰۸ ۰۹:۰۰ – ۱۷:۰۰MTCNA 
MTCUMEحضوری2991281.550.00024کمپ 3روزه۱۴۰3-۰۱-۰۹۱۴۰3-۰۱-۱۱۰۹:۰۰ – ۱۷:۰۰MTCNA 
MTCREحضوری2991291.900.00024کمپ 3 روزه۱۴۰3-۰۱-۱۲۱۴۰3-۰۱-۱۵ ۰۹:۰۰ – ۱۷:۰۰MTCNA 
MTCIPv6E حضوری2991321.700.00024کمپ 3 روزه۱۴۰3-۰۱-۱۶۱۴۰3-۰۱-۱۸ ۰۹:۰۰ – ۱۷:۰۰MTCNA 
Vmware
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]حضوری 2991334.800.00045کمپ 5 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۸۱۴۰3-۰۱-۱۲ ۰۹:۰۰ – ۱۸:۰۰ (یکی از این دو دوره)MCSA یاCisco 
Linux
Linux Essentials + LPIC 1 (Online)آنلاین2991343.900.00060کمپ 6 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۵۱۴۰3-۰۱-۱۰۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰CompTIA Network +
Linux Essentials + LPIC 1 حضوری 2991354.700.000
CEH
CEH v.12 (Certified Ethical Hacker) (Online)آنلاین2991383.260.00040کمپ 4 روزه۱۴۰3-۰۱-۰6۱۴۰۳-۰۱-09 ۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰CompTIA Network +

وب

نام دورهنوع برگزاریکد دوره 
شهریه(تومان)
مدت (ساعت)مدت
(روز)
تاریخ شروعتاریخ پایانساعت برگزاریپیش نیاز
طراحی وب (CIW) و CMS
Web Design Pack (Online) آنلاین  2991558.950.000130کمپ 13 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۱5 ۰۹:۰۰ – ۱۹:00مهارت های پایه
Web Design Pack  حضوری  29915411.050.000
Web Design Pack (Online) آنلاین  3074348.950.000130کمپ 13 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۱5 ۰۹:۰۰ – ۱۹:00مهارت های پایه
Web Design Pack  حضوری  30743311.050.000
Web Design I(Online) آنلاین  2991572.850.00050کمپ 5 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰۶۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مهارت های پایه
Web Design I حضوری  2991563.600.000
Web Design I(Online) آنلاین  3073962.850.00050کمپ 5 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰۶۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مهارت های پایه
Web Design I حضوری  3073953.600.000
Web Design II(Online) آنلاین  2991592.650.00030کمپ 3 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۷۱۴۰3-۰۱-۰۹۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰Web Design I
Web Design II حضوری  2991583.250.000
Web Design III(Online) آنلاین  2991614.750.00050کمپ 5 روزه۱۴۰3-۰۱-۱۰۱۴۰3-۰۱-۱5۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰Web Design II
Web Design III حضوری  2991605.800.000
React JS(Online) آنلاین  2991643.650.00040کمپ 4 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۹۱۴۰3-۰۱-۱۲۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰Web Design III
React JS حضوری  2991634.650.000
WordPress & WooCommerce Essential Training(Online) آنلاین  2991681.650.00030کمپ 3 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰۴ ۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰مهارتهای پایه 
WordPress & WooCommerce Essential Training حضوری  2991672.650.000
PHP & MYSQL Web Development (Online) آنلاین  2991695.250.00080کمپ 8 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰9 ۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰Web Design I
PHP & MYSQL Web Development  حضوری  2991706.550.000
(Online)بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) آنلاین  2991723.400.00040کمپ 4 روزه۱۴۰3-۰۱-07۱۴۰3-۰۱-10 ۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰Web Design I
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) حضوری  2991714.300.000
(Online)دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX)آنلاین 2992583.150.00030کمپ 3 روزه۱۴۰3-۰۱-۰۲۱۴۰3-۰۱-۰4 ۰۹:۰۰ – ۱۹:۰۰Web Design I
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX)حضوری2992593.900.000

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT